Pridruži se našemu družbenemu omrežju

V prihodnji številki

Tekmovanje v ribanju hrena

Čeprav se zaradi močnega in dražečega vonja med ribanjem hrena tega velikonočnega opravila nekateri izogibajo, so se nekateri opogumili in pomerili v hitrostnem ribanju hmelja. Tekmovalci so imeli na voljo hren, ribežne, lupilce, nožke, v izogib solzam pa še potapljaške maske in veliko robcev. Najhitrejši je hren naribal v manj kot eni minuti. Vas zanima, če tudi brez solz? Berite Kmečki glas (28. marec 2018).

Kulinarične Haloze

V gostišču Pod goro, pod Donačko goro v  Rogatcu, je pet haloških gostincev v sodelovanju z mlado haloško ekipo predstavilo v torek, 20. marca, kako si predstavljajo kulinarično in turistično prebujanje Haloz.  Ta skrit košček Slovenije bi lahko veliko bolj načrtno odkrivali tako slovenski kot tuji gostje, če bi se bolje povezali ponudniki iz gostinstva, turizmov na kmetijah, haloške občine, pa tudi turistični razvojniki, meni mlada haloška ekipa, ki snuje javni zavod za turistični razvoj  Haloz. Več v eni od prihodnjih številk Kmečkega glasa.    

Minulo leto je bilo res težko leto

Leto 2016 je bilo za kmetijstvo neugodno, leto 2017 pa je bilo res težko leto, saj so kmetijci in gozdarji imeli škodo zaradi pozebe, suše, poplav in na koncu še zaradi vetroloma. Največji izpad je bil v rastlinski pridelavi, medtem ko v živinoreji beležijo razmeroma stabilen stalež govedi, perutnine in drobnice, medem ko se pri prašičih nadaljuje trend padanja. Več preberite v prihodnji številki Kmečkega glasa.

Spremembe pri zakonodaji in ukrepih ...

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je pred kratkim predstavila ukrepe po naravnih nesrečah v letih 2016 in 2017. Pozeba in sneg sta v letu 2016 povzročila škodo v kmetijski proizvodnji na 7.662 ha v višini 44 milijonov evrov. Škodo je utrpelo 4382 oškodovancev v 106 občinah (poškodovanost nad 30 %). Najbolj prizadete kmetijske kulture: sadje in vinska trta. Višina državne pomoči je znašala 3,5 milijona evrov, sredstva so bila odobrena in izplačana 1179 najbolj ogroženim oškodovancem (škoda več kot 60 %). Pozeba v letu 2017 je povzročila škodo v kmetijski proizvodnji na 8.147 hektarjev v višini 46,8 milijona evrov. Škodo je utrpelo 3290 oškodovancev v 155 občinah. Višina državne pomoči je znašala sedem milijonov evrov. Drugi ukrepi po pozebi pa so bili odpis/zmanjšanje najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč, odpis/zmanjšanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje, brezobrestni krediti za obratna sredstva pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu, v prihodnjih dneh pa naj bi izšel javni razpis za sofinanciranje investicij namakanja in oroševanja. Več v številki 13 Kmečkega glasu.

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih ...

Osnovno načelo pravilne uporabe je, da vedno uporabljamo le v Sloveniji registrirana sredstva, in to zgolj za namene ter na način, za katere je uporaba dovoljena. Pozorni moramo biti na čas in število tretiranj ter karenco. Posebej moramo biti pozorni tudi na morebitne omejitve uporabe in opozorila. Ker je uporabnik FFS v prvi vrsti najbolj izpostavljen FFS, in sicer pri pripravi škropilne brozge, med tretiranjem ter pri rokovanju s sredstvom, je izjemnega pomena dosledna uporaba zaščitne opreme.  Več o varni rabi FFS v 13. št. Kmečkega glasa (28. marec 2018).

NE SPREGLEJTE

Aktualni dogodki in zanimivosti

Svetovni vodni vrh v Braziliji

Včeraj se je s svečano otvoritvijo v Palači Itamaraty – Ministrstvu za zunanje zadeve Federativne republike Brazilije uradno začel 8. Svetovni forum o vodi s tematskim naslovom »Delitev vode«, ki bo v glavnem mestu Brazilije potekal do 23. marca. Slavnostni govorniki na otvoritveni slovesnosti so bili brazilski predsednik Michel Temer, guverner Zveznega okrožja Brasilie Rodrigo Rollemberg in predsednik Svetovnega sveta za vodo Benedito Braga. Sledila je video predstavitev Visokega panela za vode OZN in Svetovne banke ter izjave predsednika Madžarske, Zelenortskih otokov, Gvajane ter Svetega Tomaža in Princa, kronskega princa Japonske, predsednika vlade Južne Koreje, Monaka Senegala in Maroka, podpredsednika Ekvatorialne Gvineje, generalne direktorice UNESCO, ter video nagovor generalnega sekretarja OECD. Na svečani otvoritvi je na panelu visokih gostov sodeloval tudi nekdanji predsednik RS in predsednik Visokega globalnega panela za vodo in mir, dr. Danilo Türk, ki je na forumu predstavil poročilo z naslovom »Stvar preživetja (A Matter of Survival)«, ki je nastalo po dveh letih intenzivnega dela Visokega globalnega panela za vodo in mir pod njegovim vodstvom in obsega vrsto priporočil, ki imajo dva ključna cilja: preprečevanje vodnih konfliktov in okrepitev vloge vode kot instrumenta miru. Izdaja poročila Visokega globalnega panela za vodo in mir je zapisana tudi v Ministrski deklaraciji 8. Svetovnega foruma o vodah »Delitev vode« - Nujni poziv k odličnemu ukrepanju na področju vode.Slovensko delegacijo na forumu vodi namestnica generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP)  Mateja Tavčar. V delegaciji so še veleposlanik Alain Brian Bergant, sekretar Direktorata za vode in investicije na MOP dr. Mitja Bricelj, predsednik Slovenskega nacionalnega odbora Mednarodnega hidrološkega programa (HIP) UNESCO prof. dr. Mitja Brilly ter prvi svetovalec veleposlaništva Igor Šef. Slovenska delegacija si v okviru 8. Svetovnega foruma o vodah aktivno prizadeva za okrepitev instrumenta miru v mednarodnem sodelovanju. To utemeljuje z dosežki v mednarodnem porečju reke Save z vzpostavitvijo sodobnega sistema za zgodnje opozarjanje pred poplavami in obnovo plovnih poti. Posebna pozornost bo namenjena tudi upoštevanju ekosistemov pri trajnostni rabi vodih virov, kjer Slovenija predstavlja dosežke pri ohranjanju zelenih in modrih koridorjev v porečju reke Save in povodju Jadranskega morja. Na ministrskem panelu »Ekosistemi« je Slovenija predstavila dosežke v okviru čezmejnega sodelovanja na mednarodnih rekah. Posebej so izpostavili dosežke v porečju Save z vzpostavitvijo sistema zgodnjega opozarjanja pred poplavami in novih oblik sodelovanje. Posebna pozornost je namenjena vključevanju mladih. Švica bo avgusta organizirala Svetovni  vodni parlament mladih, kjer bo predstavljen Parlament mladih porečja Save kot primer dobre prakse.

pred 1 dnevi

Projekt lokacijske izboljšave ...

 Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo po 20.  marcu do junija letos na območju JV Slovenije (območje geodetskih pisarn Novo mesto, Črnomelj, Kočevje in delno tudi na robu tega območja – torej delno tudi na območju geodetskih pisarn Grosuplje, Litija, Krško, Sevnica, Logatec in Celje) v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d. GURS, ki je zadolžen za vodenje evidence zemljiškega katastra, si v okviru svojih pristojnosti, rednih postopkov vzdrževanja in posebnih projektov prizadeva za izboljšanje kakovosti podatkov vseh nepremičninskih evidenc.V okviru projekta eProstor, ki je financiran tudi s sredstvi EU, želi na področju zemljiškega katastra izboljšati grafične podatke – to je izboljšati pozicijsko natančnost katastrskega načrta.Postopek natančne in dokončne določitve meje parcele je postopek ureditve meje s terensko izmero, ki se izvede na zahtevo lastnikov zemljišč. Tak postopek izboljša le pozicijsko natančnost posamičnih parcel. Za izboljšanje pozicijske natančnosti večjih območij oz. območja občine ali cele države je tak način dela finančno in kadrovsko prezahteven, zato je taka večja območja mogoče pozicijsko izboljšati z metoda dela, ki temelji na uporabi obstoječih podatkov že izvedenih geodetskih meritev v preteklosti in dodatni določitvi in izmeri točk na terenu, na osnovi katerih se lahko izvede premik, zasuk in izravnava podatkov katastrskega načrta tako, da se v največji možni meri odpravi zamik vsebine katastrskega načrta v primerjavi s drugimi prostorskimi podatki (na primer topografski načrt, aeroposnetki oz. ortofoto načrt). Omenjena metoda ne posega v lastninske pravice lastnikov. Prav tako z omenjeno metodo ne bodo odmerjeni objekti, ki še niso evidentirani v zemljiškem katastru (na primer stavbe in nove ali rekonstruirane ceste). Podatki zemljiškega katastra, ki so bili v evidenco vpisani na podlagi postopkov na zahtevo lastnikov zemljišč (na primer v postopkih ureditve mej in parcelacij), se v okviru izvedbe projekta izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta ne bodo spreminjali.   Projekt se bo izvajal po celotni državi od marca 2018 do oktobra 2020 Celotni projekt izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta se bo izvajal v obdobju od marca 2018 do oktobra 2020. Pri tem se bodo terenske izmere izvajale zaokroženo po posamičnih območjih katastrskih občin. V prvi fazi, kot navedeno zgoraj, od marca do junija 2018 na območju JV Slovenije. V naslednjih fazah so predvidena še ostala območja: poleti 2018 - Litija, Sevnica, Krško, Brežice in Trbovlje; jeseni 2018 - Slovenj Gradec, Mozirje, Velenje, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica; v letu 2019 - Gornja Radgona, Ljutomer, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Celje, Žalec, Logatec, Grosuplje, Ljubljana, Domžale, Ptuj in Maribor; v letu 2020 - Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica, Sežana, Postojna in Koper.  Zemljiški kataster Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih, ki vsebuje opisne podatke o parcelah (na primer parcelna številka, površina, raba in boniteta) in grafično predstavitev – katastrski načrt, ki prikazuje obliko in medsebojno lego parcel.  Katastrski načrt Obstoječ katastrski načrt je v veliki meri še iz obdobja nastavitve zemljiškega katastra. Zaradi tega dejstva in različnih postopkov vzdrževanja v preteklosti, lahko katastrski načrt ni odraz dejanskega stanja v naravi, kar najbolj nazorno opazimo, če katastrski načrt primerjamo z drugimi prostorskimi podatki, ki izkazujejo topografsko stanje v naravi (na primer topografski načrt, aeroposnetke oz. ortofoto načrt). Pri tem opazimo dve po vsebini povsem različni neusklajenosti: lokacijska neusklajenost, kjer so meje parcel zamaknjene glede na topografsko vsebino; neusklajenost vsebine katastrskega načrta (meje parcel in objektov) s stanjem v naravi (pomeni, da v katastrskem načrtu na primer niso vrisane v naravi zgrajene nove ali po obliki spremenjene ceste in podobno). V projektu lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza bodo lahko v veliki meri odpravljena le neskladja iz naslova lokacijske neusklajenosti. Za odpravo pomanjkljivosti iz naslova neusklajenosti vsebine katastrskega načrta s stanjem v naravi pa bodo morali lastniki in upravljavci parcel poskrbeti sami tako, da bodo izvedli postopke ureditve mej s terensko odmero.  

Mar 15, 2018

V bližnji prihodnosti

FOTO ZGODBE

Mednarodni dan gozdov

Gregorjevo - praznik luči in ljubezni

Se odločate za nakup traktorja?

Ljubezen ne pozna meja

Kdaj bo pa letos čemaž

Knjige - založba kmečki glas

Ponatis USPEŠNICE

Knjiga avtorice Alenke Kodele z naslovom Najboljši piškoti, sladki grižljaji in slano pecivo je te dni doživela že sedmi ponatis. Zato ji nedvomno lahko rečemo uspešnica.  Iz vsebine: Čokoladne skodelice s čokoladno peno  300 g jedilne čokolade  Jedilno čokolado segrejemo v vodni kopeli ali mikrovalovni pečici na 45 °C, nato jo na marmorni mizi ohladimo na 32 °C. Vzamemo papirnate skodelice za minjone premera 35 mm in vanje napolnimo čokolado. Pustimo minuto ali dve, nato pa čokolado zlijemo iz skodelic ter jih narobe obrnjene postavimo na mrežo, da se odvečna čokolada odcedi. Postavimo jih narobe obrnjene na peki papir in pustimo, da se čokolada strdi. Ko se na sobni temperaturi strdi, damo skodelice za nekaj minut v zamrzovalnik, nato pa jim odstranimo papir.  Temna čokoladna pena: 250 ml sladke smetane, 125 g temne čokolade, 1 jajce, 20 ml ruma,  2 lista želatine  Jajce in rum penasto stepamo nad soparo. Dodamo v mrzli vodi namočeno želatino in dobro premešamo, da se raztopi. Dodamo še stopljeno čokolado in na koncu stepeno smetano.  Bela čokoladna pena: 250 ml sladke smetane, 100 g bele čokolade, 1 jajce, 20 ml belega ruma,  2 lista želatine, ¼ vaniljevega stroka  Jajce, sredico vaniljevega stroka in beli rum penasto stepamo nad soparo. Dodamo v mrzli vodi namočeno želatino in dobro premešamo, da se raztopi. Dodamo še stopljeno čokolado in na koncu stepeno smetano.  Na pladenj pripravimo čokoladne skodelice. Najprej do polovice nabrizgamo temno čokoladno peno in na vrh še belo. Na koncu lahko potresemo mlete lešnike, mandlje ali kokos, lahko pa okrasimo s svežim sadjem.

revija o konjih

Konj iz snega na terasi

Ptujčanka Mihela Medved je obilico snega, ki nam ga je naklonila letošnja zima, izkoristila tako, da je naredila velikega konja na domači terasi: " Ves teden sem opazovala teraso, kako se na njej kopiči sneg, ampak je bilo premrzlo, sneg je bil čisto sipek, kot prah, in iz njega se ni dalo narediti nič. Potem je prišla sobotna "mini odjuga" takrat sem imela čas. Konj je nastajal približno dve uri. Lahko še prištejem 15 minut lopatanja, da sem naredila kup. Pa vmes sem šla še na kavo, da so se temperature še malo dvignile in se je vse sprijelo, potem pa so se dejansko dali delati detajli. Vse, kar sem uporabila, je bil sneg, lopata in pa moji prsti," je povedala Mihela. Konj je malo večji od naravne velikosti. Da je tako realen, je po Mihelinem mnenju rezultat njenega skoraj obsedenega risanja konj, ko je bila še otrok. "Od tretjega leta naprej sem v 80 % risala konje v vseh položajih, ki sem si jih lahko zamislila. Zdaj pa sem dejansko že nekaj let neprestano z rokami na živih konjih (imam svojo kobilo), dobro poznam poteze, kje potekajo mišice, kakšna so razmerja telesa in podobno. Tale kip je nastal samo po spominu, nisem gledala slike. Kakšen detajl šepa, vidim, kje ni popoln in bi lahko bilo bolje, ampak samo s prsti je kar težko oblikovati take detajle," je še povedala Mihela, čeprav njeni umetnini res ni ničesar očitati in upamo, da ji bo odjuga čim dlje prizanesla. Sem se odločila, da če bo naslednje leto toliko snega, ga naredim na ulici, naj še majo someščani kaj od njega :) Naslednjič bo še boljši, al jih bo pa več.

Tehnika in narava

Nova številka revije Tehnika in Narava (TiN)

V novi številki revije Tehnika in Narava, ki je izšla v sredo, 14. marca, preberite: StatistikaTrg traktorjev v letu 2017 ZgodovinaWaterloo Boy N TraktorjiSeznam proizvajalcev in prodajalcevStandardni traktorji Uvodnik Lansko leto lahko po prodaji traktorjev ocenimo kot »dobro« leto tudi v Sloveniji in ne le v drugih evropskih državah. Z več kot 1400 prodanimi traktorji, kar je četrtino več kot leto prej, je prodaja ponovno primerljiva z ravnjo med leti 2010 in 2014. Spodbudne številke so dober pokazatelj, da so se krizne gospodarske razmere začele umirjati in da podjetja, ki tržijo kmetijsko mehanizacijo, okrevajo po sušnih letih 2015 in 2016. Slovenski prodajalci kmetijske mehanizacije bodo lahko zadovoljni, če se bo tudi vnaprej prodaja ustalila med 1300 in 1500 prodanimi novimi traktorji na leto. Hkrati pa se zelo dobro zavedajo, da bo mejo 1500 prodanih traktorjev v naslednjih letih zelo težko preseči, če sploh še kdaj. Da bi še kdaj dosegli ali celo presegli prodajni uspeh iz leta 2008, ko je bilo v Sloveniji prodanih kar 2451 traktorjev, pa je nerealno pričakovati.  Pred vami je nov in pregleden katalog traktorjev za leto 2018, v katerem so zbrani in predstavljeni vsi standardni traktorji na slovenskem trgu. Za drugo številko Tehnike in Narave, ki bo izšla v začetku maja, pa pripravljamo še podroben katalog sadjarsko-vinogradniških, komunalnih in gorskih traktorjev ter transporterjev. V tretji, junijski številki priljubljene priloge o mehanizaciji bodo predstavljeni še enoosni in mali gumigosenični traktorji, dvoriščni traktorji pa konec leta, v novembrski številki naše revije. Tokrat vam predstavljamo 550 standardnih traktorjev, ki jih lahko izberete in kupite v Sloveniji. To je velika številka, saj ima vsak model še številne druge različice, tako pri opremi, vrsti menjalnika in drugih značilnostih. Čeprav so na voljo številni različni modeli pa se kar tretjina traktorjev na našem tržišču proda v okviru iste serije posamezne blagovne znamke. Kot zanimivost lahko omenimo, da kar 70 odstotkov vseh na novo prodanih traktorjev prodajo trgovci oziroma zastopniki desetih blagovnih znamk, preostalih 30 odstotkov prodanih traktorjev pa se porazdeli med 30 različnih blagovnih znamk. Povprečna moč prodanih traktorjev pri nas je bila lani 62,3 kW oziroma 84,7 KM, kar je en kilovat več kot pred dvema letoma. Če pogledamo prodajo po skupinah proizvajalcev se vrstni red na prvih treh mestih zadnjih nekaj let ne spreminja. Za koncernoma CNH  z blagovnimi znamkami New Holland, Steyr in Case IH in SDF z blagovnimi znamkami Deutz Fahr, Same in Lamborghini, sledi John Deere, nato pa Antonio Carraro, Goldoni, Impodan in Solis, za njimi pa še skupini Argo (Landini, McCormick in Valpadana) in Agco (Fendt, Massey-Ferguson, Valtra). Katalog traktorjev v reviji Tehnika in Narava dopolnjujemo z izdajo nove knjige Katalog traktorjev 2018, ki je izšla pred kratkim pri Založbi Kmečki glas. Na 220 straneh predstavljamo blagovne znamke traktorjev in serije, ki so v ponudbi pri nas. Katalog jasno in pregledno predstavlja ponudbo slovenskih proizvajalcev in zastopnikov tujih blagovnih znamk. V njem je zbranih 26 blagovnih znamk in več kot 170 serij standardnih, sadjarsko-vinogradniških, komunalnih, gorskih, gozdarskih in dvoriščnih traktorjev. Verjamemo, da boste v njem našli traktor, ki ustreza delovnim potrebam na vaši kmetiji.

Video vsebine

Utrinek s tradicionalnega GREGORJEVEGA SEJMA

Traktor ROAD SHOW 2018 - podjetji GRAPAK & CLAAS

Farmtech tandem traktorska prikolica TDK 1500

Utrinek iz sejma AGRITECHNICA v Hanovru

Nova knjiga Založbe Kmečki glas KUHAJTE S SIRI

Jezersko-solčavske ovce na razstavišču letošnje ...

Glasbeni utrinek z izbora mlade kmetice in mladega ...

Dan odprtih vrat Semenarne LJ - insert z okrogle mize

Dan odprtih vrat Semenarne LJ - Vrisk, predsednik ZZS

Dan odprtih vrat Semenarne LJ - Šabeder, direktor

Vzdušje na kmetijskem sejmu v Novem Sadu

Franci in Teja Podjed na Mercatorjevi Akademiji radi ...

Peter Vrisk na Mercatorjevi Akademiji radi imamo ...

Vlečne grablje na mulčerju Elite L 160 - INO Brežice

Mulčer Profi Mega 270 - INO Brežice

Predsednik ZZS Peter Vrisk na kmetijskem sejmu v ...

Blagoslov traktorjev v Andražu nad Polzelo

Direktor KZ Tolmin Niko Maver

Direktorica Mlekarne Planika Anka Miklavič Lipušček ...

Direktor Klet Brda Silvan Peršolja trgovinici KZ ...

NOVA KNJIGA Visoke grede in vrtički v posodah

Pernata druščina na dvorišču

Testni preizkus traktorja Case IH Luxxum 120

Pravilno podiranje drevesa z motorno žago

Oranje z novim traktorjem KIOTI PX1153

LUNINE BUKVE 2017

Testna žetev z novostmi podjetja Claas

JAGABABA - s sitom z ljubeznijo

Bogastvo stročnic

Nova knjiga Pletene pošasti za male pošastneže

Priloga Živimo s podeželjem: nova hiša v Stari ...

Prednosti permakulturnega vrta

Sejemski utrinki AGRA 2016

Ob koncu poletja: SIVKIN PILING za lepo kožo

Nova knjiga Zrnate stročnice - pridelava in uporaba

Ples s Hmeljsko princeso 2016

Nova številka revije Tehnika in narava že na voljo

Najbolje si pomagamo sami

Čudoviti svet divjih živali

Nova knjiga Rastlinjaki na vrtu

Res odlično knjižno darilo

Knjiga Moja domača kozmetika

O NAS

ČASOVNICA

pred 3 urami
Štorklja, znanilka pomladi
Pustni liki, kurenti na koncu meteorološke zime le-to niso pregnali, pač pa so jo šele priklicali. ...
(0)
pred 12 urami
Novi vodja je Branko Majerič
Odbor za zelenjavno verigo je na minuli seji izbral novo vodstvo, saj je prejšnjemu potekel dvoletni mandat. Novi ...
(0)
pred 1 dnevi
Prvo desetletje društva Ovtar
V osrčju osrednjih Slovenskih goric oziroma na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta ...
(0)
pred 1 dnevi
Tekmovanje v ribanju hrena
Čeprav se zaradi močnega in dražečega vonja med ribanjem hrena tega velikonočnega opravila nekateri izogibajo, so ...
(1)
pred 1 dnevi
Kulinarične Haloze
V gostišču Pod goro, pod Donačko goro v  Rogatcu, je pet haloških gostincev v sodelovanju z mlado ...
(0)
pred 1 dnevi
Svetovni vodni vrh v Braziliji
Včeraj se je s svečano otvoritvijo v Palači Itamaraty – Ministrstvu za zunanje zadeve Federativne republike ...
(0)
pred 1 dnevi
Muzikal Sunset Boulevard
Festival Ljubljana sodeluje z mnogimi domačimi in tujimi kulturni institucijami, med drugim tudi s tržaškim ...
(1)
pred 1 dnevi
Pridelovanje zelenjave v puščavi prestopilo meje ...
Kmetijska opravila postajajo čedalje bolj zahtevna, saj pri delu terjajo celovitost, sestavljeno iz stalne skrbi za ...
(0)
pred 2 dnevi
Mešetarjenje z jabolki
Čeprav je pozeba zadnji dve leti vzela večino sadja slovenskim pridelovalcem in je v jabolčnih nasadih ostalo le ...
(0)
pred 2 dnevi
Mleko v prahu prodali po doslej nanjižji ceni
Konec februarja je Evropska komisija prodala več kot 4.300 ton posnetega mleka v prahu, po določeni najnižji prodajni ...
(0)
pred 2 dnevi
Minulo leto je bilo res težko leto
Leto 2016 je bilo za kmetijstvo neugodno, leto 2017 pa je bilo res težko leto, saj so kmetijci in gozdarji imeli ...
(0)
pred 2 dnevi
Delovna skupina določa specifikacijo
Če želijo pridelovalci in predelovalci zelenjave pridobiti državna sredstva za promocijo, se morajo vključiti v ...
(0)